Retningslinier

Retningslinier fra Thisted Kommune


Først og fremmest skal gennemarbejdede projektskitser sendes til Thisted Kommune, Karen Louise Erichsen (kle@thisted.dk), senest den 8. april 2013.

Hver arbejdsgruppe bedes gennemarbejde én eller højest to projektskitser. Der bør helt oplagt arbejdes videre med de spor, som blev formuleret på temadagen den 7. marts.

Hver projektskitse forventer Thisted Kommune beskriver følgende forhold:

  • Hvad går hovedidéen ud på / hvilket indhold skal fyrbygningerne rumme?
    Bygningerne er på i alt ca. 1.400 m2, hvorfor der godt kan arbejdes med ”et kludetæppe af aktiviteter” i én projektskitse. Det vigtige er her, så vidt muligt, at beskrive hvordan der kan være plads til de forskellige aktiviteter – og gerne en beskrivelse af, hvordan aktiviteterne kan supplere hinanden.
  • Hvem skal inddrages i virkeliggørelsen af hovedidéen/hvilken organisering kan løfte opgaven?
  • Hvilken økonomi rummer vores projektskitse? 
    Her er det vigtigt, at vi beskriver forventede udgifter og indtægter. Indtægtssiden må meget gerne indarbejdes, idet Thisted Kommune gerne ser forslag, som i en eller anden udstrækning kan resultere i at fyrbygningerne ikke kun bliver et ”udgiftsprojekt”.
  • Hvordan kunne en tidsplan for gennemførelse af projektet se ud? 
    Hvorvidt er man allerede nu klar til at gå i gang og/eller skal bestemte forudsætninger være opfyldt, for at kunne tage hul på opgaven i praksis.

Jo mere konkret vi kan beskrive punkterne, des bedre et grundlag har dels forvaltningen for at lave en sagsfremstilling til politisk behandling og dels byrådet for at træffe en beslutning på et stærkt grundlag.

Det er klart, at ikke alle aspekter af økonomien vil kunne belyses lige godt i alle tilfælde, men projektskitsen bør under alle omstændigheder indeholde de mest konkrete bud herpå.

Hver projektskitse (hvoraf der som nævnt forventes én eller maks. to pr. arbejdsgruppe), bør ikke fylde mere end højest 4 sider.

Thisted Kommune vil samle alle projekter på følgende webadressewww.thisted.dk/kulturpolitik hvor der er en underside om Hanstholm Fyr.